عهد بی وفایی

عندما تریدون الرحیل
ارحلو لکن لا تعودو ابداً 
کونو للرحیل اوفیاء
لکی نکون لنسیانکم مخلصین

هرگاه قصد رفتن کردید 
بروید و هرگز برنگردید
به  رفتن وفادار باشید
تا ما هم به فراموش کردنتان وفادار بمانیم

محمود دوریش

/ 0 نظر / 29 بازدید