خطر مرگ

عینیها سلاحا خطر
و کیف أجازت لها أن تسیر دون أن تحمل رخصة حمل سلاح؟!

چشمانش اسلحه خطرناکی است
مانده ام چگونه بدون مجوز حمل سلاح اجازه تردد دارد؟!

یوسف سباعی-داستان نائب عزرائیل
/ 0 نظر / 13 بازدید