دور باطل

لکی تکون شاعراً عظیماً یجب أن تکون صادقا
و لکی تکون صادقا یجب أن تکون حراً
و لکی تکون حراً یجب أن تعیش
و لکی تعیش یجب أن تخرس

برای اینکه شاعری نامدار باشی باید صادق باشی
برای اینکه صادق باشی باید آزاد باشی
برای اینکه آزاد باشی باید زندگی کنی
و برای اینکه زندگی کنی باید لال شوی


 محمد ماغوط
/ 0 نظر / 16 بازدید