چشم‌ِ تر

ذات العینین السوداوین
ذات العینین الصاحیتین الممطرتین
لا أطلب أبدا من ربی
إلا شیئین
أن یحفظ هاتین العینین
ویزید بأیامی یومین
کی أکتب شعرا
فی هاتین اللؤلؤتین

دو چشم‎‌ مشکی
دو چشم‌ مشکیِ تر
دو چیز از خدا می‌خواهم
مراقب این دو چشم‌ باشد
و دو روز به عمرم اضافه کند
تا برای این دو مروارید شعری درخور بنویسم
/ 0 نظر / 35 بازدید