وداع آخر

و تقول "سنلتقی"
و کنا نعی حتى الیقین
انه الوداع الاخیر
لکننا اصررنا على مجامله آلامنا
فقلنا: إلى اللقاء
و کنت أعرف وأنا اهمس لک "إلى اللقاء"
أننی لن أعود أبدا إلیک..

می‌گقت: هم‌دیگر را خوهیم دید
در حالی‌که هر دو یقین داشتیم
وداع آخر است 
با این حال اصرار داشتیم دردهایمان را به هم تعارف کنیم
گفتیم: به امید دیدار
و من در حالی‌"به امید دیدار" را برای تو زمزمه می‌کردم
که می‌دانستم هرگز به سوی تو بازنخواهم گشت..
غادة السمان
/ 0 نظر / 24 بازدید