پایان نردبان

عد أم سیموت
صوتی فی سمعک خلف المنعرج الممقوت
وأظلّ أنا شاردة فی قلب النسیان
لا شیء سوى الصمت الممدود
فوق الأحزان
لا شیء سوى رجع نعسان
یهمس فی سمعی لیس یعود
لا لیس یعود

برگرد
وگرنه در خم این روزگار به هم پیچیده‌ی نامطلوب
صدایم در گوش تو خواهد مرد
و من در دل فراموشی آواره خواهم ماند
چیزی برایم نمانده به جر صدای سکوت ممتد
چیزی برایم نمانده به جز پژواکی خواب آلود
که در گوشم زمزمه می کند:
برنمی‌گردد
نه! او دیگر برنمی‌گردد

نازک الملائکة
گزیده‌ای از قطعه‌ی نهایة السلّم

/ 0 نظر / 15 بازدید